Meldcode-tour

Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling melden bij Veilig Thuis. Vanuit het Rijk zijn de gemeenten in 2018 gevraagd de verbeterde meldcode te implementeren in hun eigen regio. Naast de invoering van de verbeterde meldcode is ook de rol van Veilig Thuis veranderd. Zij hebben nu de zo genoemde radarfunctie. Ook is er een nieuw handelingsprotocol opgesteld voor Veilig Thuis.

In overleg tussen Centrum gemeente Almere en Veilig Thuis Flevoland is het idee ontstaan om een informatief inhoudelijk programma samen te stellen voor alle (keten) partners en bijbehorende organisaties in Flevoland.

De gemeente Almere en Veilig Thuis Flevoland hebben gemeenten verzocht voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren. Of aansluiting te zoeken bij reeds geplande bijeenkomsten. (Zoveel mogelijk per gemeente en per organisatie/beroepsgroep.)  

In deze (voorlichting)bijeenkomsten gaat Veilig Thuis Flevoland in op het werken met de nieuwe meldcode, het afwegingskader en geven zij advies over hoe de meldcode kan worden geïmplementeerd in organisaties. Ook lichten zij de nieuwe werkwijze van Veilig Thuis toe.

De vernieuwing van de meldcode is tegelijkertijd een uitnodiging voor alle partijen om meer samen te werken, rondom casussen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Tijdens deze bijeenkomsten wordt tevens onderzocht wat er nodig is om de samenwerking te verbeteren. Ook wordt de behoefte aan deskundigheidsbevordering vastgesteld. Zo kan complexe problematiek beter integraal worden opgepakt. Dit vraagt om een gedeelde visie en goede samenwerkingsafspraken.

De meldcode-tour is in september 2018 gestart met een grote bijeenkomst voor alle aandachtfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling uit de regio. Meer dan 170 professionals hebben hieraan deelgenomen. Inmiddels zijn er in alle Flevolandse gemeenten meer dan 40 bijeenkomsten geweest. Met een gemiddelde opkomst van 30 tot 40 professionals.

De Meldcode ‘leeft’ in deze regio. Er is veel behoefte aan informatie en het leren van elkaar. Het effect van de bijeenkomsten is ook terug te zien in de instroom bij Veilig Thuis Flevoland. Zowel de adviezen als de meldingen zijn sinds 1 januari 2019 toegenomen vanuit de professionals. De bijeenkomsten zijn tot 1 juni 2019 gepland. Hierna adviseert Veilig Thuis Flevoland de gemeente Almere over wat er nodig is om de samenwerking te verbeteren en welke behoefte aan deskundigheidsbevordering er is.