Samenwerken aan veiligheid

Op 20 september 2019 hebben de zes Flevolandse gemeenten en maatschappelijke organisaties een gezamenlijke aftrap gegeven om de regionale en lokale infrastructuur in Flevoland te versterken met betrekking tot de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Gefaseerde ketenzorg

De rode draad tijdens de bijeenkomst op 20 september was dat alle professionals vanuit dezelfde visie van ‘gefaseerde ketenzorg’ (willen) werken. Het gaat hierbij om de visie van Vogtländer en Van Arum rondom gefaseerde ketenzorg: ‘Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg’.

De bijeenkomst van 20 september heeft een aantal belangrijke uitkomsten/suggesties voor verbetermaatregelen opgeleverd. Deze zijn uitgewerkt in het concept regionale plan van aanpak ‘Samenwerken voor Veiligheid’. Dit plan komt in nauwe samenwerking tussen de zes Flevolandse gemeenten tot stand en wordt in december 2019 ter besluitvorming voorgelegd aan het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein (BOSD) van de zes gemeenten.

Een groot deel van de maatregelen dient vervolgens op lokaal niveau verder te worden uitgewerkt. Daarnaast kunnen de Flevolandse gemeenten ook besluiten om een aantal maatregelen op regionaal niveau uit te voeren. Bij de verdere uitwerking en uitvoering van het plan worden het lokale veld, Veilig Thuis Flevoland en andere relevante ketenpartners nauw betrokken. Ook wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de speerpunten van Geweld hoort nergens thuis, het actieprogramma Zorg voor de Jeugd en andere ontwikkelingen.

Bekijk hier het volledige verslag van de bijeenkomst