Jeugdhulp met verblijf

Op deze pagina vind je de jeugdhulpvoorzieningen met verblijf die beschikbaar zijn voor Flevolandse jeugdigen. Voor deze voorzieningen is een beschikking of verwijzing nodig van een gemandateerde professional. Per voorziening geven we weer:

  • wat de hulp op hoofdlijnen inhoudt;
  • welke doelen en resultaten de hulp beoogt;
  • voor welke jeugdigen de hulp bedoeld is;
  • welke professionals verantwoordelijk zijn voor de toegang.

Daarnaast verwijzen we naar de geldende normen en kaders en naar andere relevante informatie. 

Je kunt de beschreven doelen en resultaten gebruiken om het gezins- of ondersteuningsplan met de jeugdige en de ouder(s)/opvoeder(s) in te vullen. De beschrijvingen zijn niet bedoeld als handleiding. Opleiding, intervisie en het bespreken van casuïstiek zijn cruciaal om de vraag van een jeugdige en gezin te achterhalen en passende hulp in te zetten.

Eén samenwerkingsverband voor alle jeugdhulp met verblijf

Alle vormen van jeugdhulp met verblijf zijn vanaf 2019 ondergebracht bij één samenwerkingsverband: Jeugdcentraal Flevoland (zie ook de factsheet (pdf, 0,88 Mb)). Dit bestaat uit de aanbieders Triade-Vitree, ’s Heeren Loo en Intermetzo. Het samenwerkingsverband heeft een acceptatieplicht en heeft één aanmeldpunt. De contactkanalen zijn: 

Het crisiscoördinatiepunt blijft gehandhaafd en blijft bereikbaar via:

Het samenwerkingsverband biedt de volgende vormen van jeugdhulp met verblijf:

  • pleegzorg;
  • residentieel verblijf: begeleiding of behandeling in een groep of gezinshuis (inclusief crisisopvang);
  • gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus);
  • de functies sterk gedragsgestoord, licht verstandelijk gehandicapt en Multidimensional Treatment Foster Care Program (voorheen landelijk georganiseerd);
  • intensieve ambulante jeugdhulp als alternatief voor de hierboven genoemde verblijfsvormen.

Omdat alle vormen van jeugdhulp met verblijf nu bij één aanbieder zijn ondergebracht, kan de hierboven beschreven productindeling mogelijk steeds verder vervagen. Tot die tijd blijven we op deze webpagina's nog een beschrijving per product weergeven.

Handelingskader jeugdhulp met verblijf

Er is een Flevolands handelingskader (pdf, 0,51 Mb) voor jeugdhulp met verblijf. Dit geeft duidelijkheid in de scheidslijn tussen lokale jeugdhulp en de jeugdhulp met verblijf. Ook geeft het document handvatten voor samenwerking tussen verwijzers en aanbieders.

Vormen van jeugdhulp met verblijf