Gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus)

Gesloten jeugdzorg is jeugdhulp met verblijf voor jeugdigen met ernstige gedrags- en opvoedproblemen. Deze jeugdigen krijgen op last van de kinderrechter een gesloten behandeling om te voorkomen dat zij zich aan zorg onttrekken of daaraan worden onttrokken. Het doel is om de jeugdigen succesvol te laten terugkeren in de samenleving. Met gesloten jeugdzorg krijgen zij kwalitatief hoogwaardige en toekomstgerichte specialistische hulp. Behoud van de verbinding met het eigen (pleeg)gezin, netwerk, school en werk is hierbij van groot belang. Om die reden proberen we om de zorg meer dan nu in Flevoland te bieden.

Kaders en afspraken

Op deze vorm van hulp is de Jeugdwet van toepassing. Daarnaast geldt de lokale verordening jeugdhulp. Verder zijn er verschillende kaders en afspraken van toepassing. Bijvoorbeeld over een mogelijk beroep op de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet, het kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget, het woonplaatsbeginsel en verlengde jeugdhulp na de achttiende verjaardag. Deze kaders en afspraken vind je hier.

Welke doelen staan centraal?

Het opvoeden, de begeleiding en behandeling vinden plaats in de leefgroep, in de klas en in de vrije tijd. De jeugdige verblijft zeven keer 24 uur in een gesloten setting. Binnen deze context zijn diverse interventies en therapieën mogelijk. Gesloten jeugdzorg is gericht op:

  • het bieden van veiligheid en bescherming;
  • het stabiliseren van de situatie en het zodanig behandelen dat het vastgestelde traject (thuis wonen, verblijf in een pleeggezin of residentiële instelling) verantwoord van start kan gaan en de jeugdige en de ouders/opvoeders meewerken aan de hiervoor noodzakelijke jeugdhulp.

Gesloten jeugdzorg stopt wanneer de jeugdige uitstroomt naar het perspectief dat is vastgelegd in het gezins- of ondersteuningsplan. Jeugdigen stromen bij voorkeur uit naar de eigen thuissituatie.  Als dit niet mogelijk is, gaan ze naar een pleeggezin of naar de residentiële jeugdhulp.

Om jeugdigen succesvol te laten terugkeren in de samenleving, is inzet mogelijk van:

  • gesloten jeugdzorg in de vorm van een Volledig Pakket Thuis. 
  • specifieke intensieve ambulante interventies, zoals multidimensionele familietherapie, multisysteemtherapie en/of Functional Assertive Community Treatment (FACT-behandeling) gelijktijdig met en/of aansluitend op het verblijf in de gesloten jeugdzorg. 
  • School2Care als alternatief voor verblijf in de gesloten jeugdzorg.

Voor welke jeugdigen is het?

Een jeugdige komt in aanmerking voor gesloten jeugdzorg wanneer: 

  • gesloten verblijf noodzakelijk is om te voorkomen dat de jeugdige zich aan de jeugdhulp onttrekt of er door anderen aan wordt onttrokken;
  • er sprake is van ernstige en complexe opgroei- en opvoedproblemen veroorzaakt door psychosociale problemen en/of verslavingsproblemen en/of een (ernstig vermoeden van een) psychische stoornis en/of een verstandelijke beperking en/of fysieke of emotionele mishandeling;
  • de ouders/opvoeders met reguliere jeugdhulp (tijdelijk) niet in staat zijn een veilige opvoed- en opgroeisituatie te bieden;
  • er sprake is van een grote kwetsbaarheid van de jeugdige en/of de jeugdige gedrag vertoont dat leidt tot veiligheidsrisico's voor zichzelf en/of voor zijn omgeving.

Gesloten jeugdzorg loopt door tot maximaal 18 jaar en zes maanden. De zorg moet dat wel zijn gestart voor de achttiende verjaardag. En er moet voor de achttiende verjaardag een vastgesteld gezins- of ondersteuningsplan liggen dat is gericht op uitplaatsing.

Gesloten jeugdzorg voor kinderen jonger dan 12 jaar werd eerder georganiseerd via landelijk aanbod. Vanaf 2019 is het samenwerkingsverband jeugdhulp met verblijf verantwoordelijk voor het bieden van passende zorg aan deze kinderen.

Welke professionals kunnen toegang verlenen?

De gemeente Almere heeft het mandaat voor toegang tot de gesloten jeugdzorg neergelegd bij een gecertificeerde instelling. Deze verzorgt de vereiste verklaring dat gesloten jeugdzorg noodzakelijk is en zorgt voor de instemming van een onafhankelijke, gekwalificeerde gedragswetenschapper. Voor de toegang tot gesloten jeugdzorg is altijd een rechterlijke machtiging, spoedmachtiging of voorwaardelijke machtiging nodig. Er is afgesproken dat er voor een verwijzing naar 24-uurszorg (dus ook naar gesloten jeugdzorg) altijd eerst een dialoog is met de aanbieder van jeugdhulp met verblijf.

Het verlenen van een voorwaardelijke machtiging gebeurt onder voorwaarde dat de jeugdige of zijn ouders/opvoeders bereid hebben verklaard (of dat redelijkerwijs is aan te nemen) dat de jeugdige de voorwaarden naleeft. De reguliere jeugdhulpaanbieder maakt een ondersteuningsplan waarin een omschrijving staat van de voorwaarden, het toezicht daarop en van de jeugdhulp die wordt ingezet. Het gezins- of ondersteuningsplan vermeldt welke medewerker van de aanbieder bevoegd is om te besluiten dat de jeugdige gesloten wordt opgenomen wanneer hij zich niet houdt aan de voorwaarden of wanneer opname/verblijf om andere redenen nodig is.