Volledig Pakket Thuis

Het Volledig Pakket Thuis (VPT) is een werkwijze die is in te zetten voor jeugdigen met een 24-uursbeschikking. Met de inzet van het VPT wordt het mogelijk om de jeugdhulp (deels) te bieden binnen het eigen (pleeg)gezin en de eigen leefomgeving.

VPT is een manier om een ondersteuningspakket op maat samen te stellen voor een jeugdige en zijn gezin, waarbij dezelfde jeugdhulp (behandeling en/of begeleiding) als binnen een residentiële setting geboden wordt. 

Wanneer er jeugdhulp nodig is om deelname aan onderwijs/participatie mogelijk te maken, kan hiervoor lokaal een aanvullende beschikking worden aangevraagd. Het gaat om maximaal drie uur individuele begeleiding per week en/of negen dagdelen groepsbegeleiding per week.

Voor succesvolle en effectieve inzet van het VPT is een cultuuromslag nodig: een verandering in het denken van gemeenten, verwijzers, aanbieders, andere maatschappelijke organisaties en ouders. Een 24-uursbeschikking betekent met de mogelijkheden van het VPT niet langer automatisch dat een jeugdige uit huis gaat. Bij voorkeur vindt de hulp zo veel mogelijk plaats in de thuissituatie. Een eventueel (deeltijd)verblijf in een residentiële instelling is altijd gericht op een zo snel mogelijke terugkeer naar huis of naar (begeleid) zelfstandig wonen.

Een VPT-traject opstarten

Voorafgaand aan de start van een VPT wordt altijd eerst de thuissituatie in kaart gebracht onder verantwoordelijkheid van een gedragsdeskundige van de aanbieder. De doelen zijn om vast te stellen:

  • welke hulpvraag de jeugdige en het gezin hebben;
  • of er voldoende mogelijkheden zijn in het gezin (en netwerk) voor het bieden van behandeling, begeleiding en verzorging in de thuissituatie;
  • welke behandel- en begeleidingsdoelen er zijn;
  • of de gezinssituatie voldoende veilig is voor de gezinsleden. 

De bij het VPT betrokken gedragsdeskundige stelt vast of er voldoende voorwaarden zijn om de jeugdhulp (verder) uit te voeren als VPT. Bij een positieve beoordeling komt er een VPT-plan onder verantwoordelijkheid van de gedragsdeskundige. In het VPT-plan staat minimaal vermeld wat de doelen zijn en welke zorgproducten nodig zijn in welke omvang.

Inzet als voortzetting van 24-uuropname

Als een jeugdige wordt behandeld in een 24-uursvoorziening, dan kan hij de behandeling mogelijk thuis voortzetten met een VPT. In deze situatie is er vaak al veel bekend over de thuissituatie. Als de veiligheid van de jeugdige in de thuissituatie niet ter discussie staat, kan de gezinstaxatie ook tijdens de eerste zes weken van het VPT worden uitgevoerd. Er komt dan een voorlopig VPT-plan onder verantwoordelijkheid van een gedragsdeskundige van de 24-uursvoorziening.

 

Een gedragsdeskundige van de 24-uursvoorziening blijft ook na de start van het VPT inhoudelijk verantwoordelijk voor de verdere uitvoering van de behandeling.

Bereikbaarheid en beschikbaarheid aanbieder

De aanbieder is tijdens het VPT-traject verantwoordelijk voor de veiligheid van de jeugdige en de overige gezinsleden. Voorwaarde is dan ook dat de aanbieder 24 uur per dag bereikbaar is voor het gezin. Er geldt een opnameplicht wanneer verblijf in de thuissituatie (tijdelijk) niet meer mogelijk is. In zo'n situatie blijft de VPT-gedragsdeskundige inhoudelijk verantwoordelijk voor de jeugdige.

Aanvullende diagnostiek op basis van een VPT is mogelijk voor jeugdigen met een verstandelijke handicap die gepaard gaat met een psychische stoornis en ernstig probleemgedrag.