Veilig Thuis Flevoland

Veilig Thuis Flevoland is toegankelijk voor iedereen die zich zorgen maakt om een jeugdige of gezin. Er is geen verwijzing van een gemandateerde professional nodig. (Gemandateerde) professionals staat het uiteraard wel vrij om jeugdigen en gezinnen te attenderen op Veilig Thuis en te adviseren zich daar te melden voor verdere hulp en/of ondersteuning.

Veilig Thuis Flevoland heeft als doel om een verbeterde aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te realiseren door:

 • samenhang aan te brengen via het principe één gezin, één plan, één aanpak, ook op school;
 • één gecombineerd meldpunt te bieden voor inwoners en professionals. 

Dit doel wordt verwezenlijkt door minimaal de volgende taken uit te voeren:

 • Het verstrekken van advies en zo nodig het bieden van ondersteuning bij de stappen die kunnen worden gezet bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling.
 • Het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Bij een melding/vermoeden onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling.
 • Het zo nodig inschakelen van passende hulpverlening.
 • Het zo nodig in kennis stellen van de politie of de Raad voor de Kinderbescherming. Het college van burgemeester en wethouders wordt op de hoogte gesteld van verzoeken tot onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. 
 • Het terugrapporteren aan de melder wat er met de melding is gebeurd.

Nieuwe meldcode per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 is de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aangepast (zie ook de landelijke toolkit). Deze helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Aan de hand van vijf stappen kan een professional bepalen of een melding bij Veilig Thuis nodig is en of er voldoende hulp  wordt ingezet.

Melding en screening

Nadat een professional of inwoner een melding heeft gedaan bij Veilig Thuis, volgt een screening. Afhankelijk van de uitkomst: 

 • zet Veilig Thuis Flevoland de melding door naar het wijkteam,  JGZ Almere of de ambulante hulpverlening binnen de vrouwenopvang.
 • start Veilig Thuis naar de dienst voorwaarden en vervolg. Afhankelijk van de situatie is er inzet van de expertise van vertrouwensartsen, gedragswetenschappers en aandachtsfunctionarissen op diverse deelterreinen. Veilig Thuis zorgt voor afstemming met en tussen andere ketenpartners en is contactpersoon voor de directbetrokkenen. Waar nodig zijn er directe interventies om de veiligheid van de directbetrokkenen te waarborgen.
  • start Veilig Thuis een onderzoek.

In de laatste twee gevallen monitort Veilig Thuis de situatie gedurende anderhalf jaar.

Veiligheids- en hulpverleningsplan

Als jeugdigen getuige zijn van huiselijk geweld of slachtoffer zijn van kindermishandeling, is dit in veel gevallen traumatisch. Deze kinderen komen eerder in aanraking met jeugdcriminaliteit. Ook is er veel vaker sprake van (ernstige) gedragsproblemen, slechtere schoolprestaties, slaap- en concentratieproblemen. Gezien de ernstige gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling is adequate hulpverlening van belang.

Veilig Thuis Flevoland kan samen met de jeugdhulpverlening een veiligheidsplan op stellen.  Het is belangrijk om eerst de veiligheid in het gezin te optimaliseren. Daarna volgt er een hulpverleningsplan op basis van een gezinsplan. Veilig Thuis werkt volgens het principe van het visiedocument 'Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor  risicogestuurde zorg'.