Toezicht

Toezicht op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Het lokale en regionale toezicht op de Wmo 2015 voor de kwaliteit en rechtmatigheid is ondergebracht bij de toezichthouders Wmo van de afdeling Werk en inkomen, team handhaving. Daarnaast is het kwaliteitstoezicht lokaal en regionaal bij de GGD Flevoland belegd. 

Meld calamiteiten en geweldsincidenten altijd binnen twee werkdagen via het meldformulier van GGD Flevoland.

Bij het regionale toezicht gaat het om beschermd wonen, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, verslavingsbeleid en de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ).

Bij een strafrechtelijk onderzoek wordt het onderzoek verricht door de toezichthouders die zich bezig houden met het rechtmatigheidstoezicht Wmo 2015 binnen de gemeente Almere.

Toezicht op de Jeugdwet

De Rijksoverheid oefent landelijk toezicht uit op jeugdhulpaanbieders, de voor justitiële jeugdhulp gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis Flevoland. Dit landelijke toezicht wordt uitgevoerd door de Inspectie Jeugdzorg (IJZ), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ). De drie organisaties treden bij het toezicht op de Jeugdwet gezamenlijk op. 

Het toezicht op de rechtmatigheid is belegd bij de toezichthouders Wmo Jeugdwet van de afdeling Werk en inkomen team handhaving.

Melden kwaliteitsproblemen of oneigenlijk gebruik (fraude)

Het is belangrijk dat zorggelden (Wmo en Jeugdwet) naar mensen gaan die het echt nodig hebben. Als je vermoedt dat zorggeld verkeerd gebruikt wordt, meld dit dan aan de gemeente. Bijvoorbeeld als je denkt dat er onjuist gebruik wordt gemaakt van het persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura (zin). Of vermoed je dat een zorgaanbieder fraude pleegt met publiek geld? Dan kun je de zorgaanbieder hierop aanspreken. Lukt dit niet of leidt het niet tot het gewenste resultaat? Doe dan een melding bij de GGD Flevoland en de gemeentelijke toezichthouder.

Iedereen mag een melding doen. De toezichthouder beoordeelt deze melding. De toezichthouder kan op basis van signalen een onderzoek starten. Na jouw melding krijg je bij het achterlaten van een e-mailadres een ontvangstbevestiging. Vanwege privacy wordt over het onderzoek verder niet gecommuniceerd. Een melding kan ook anoniem gedaan worden.

Welke situaties wijzen op mogelijke zorgfraude?

 • Zorg laten betalen (declareren) zonder dat er zorg geleverd is.
 • Zorg leveren met ondeskundig personeel.
 • Geld voor meer of andere zorg vragen of laten betalen (declareren) dan geleverd is.
 • Meer zorg aanvragen of leveren dan nodig is.
 • Geld voor zorg vragen (declareren) die al op een andere manier wordt betaald.
 • Zorg blijven leveren, terwijl het niet (meer) nodig is.
 • Minder (goede) zorg leveren dan nodig is.
 • Als de veiligheid van de inwoner in het geding is.
 • Een administratie die niet op orde is.
 • Het oneerlijk zijn over een situatie, zodat er onterecht geld of zorg gedeclareerd kan worden.
 • Aanleveren van vervalste/verzonnen informatie (onjuiste voorstelling van zaken of misbruik van DigiD).
 • De persoon die zorg nodig heeft maakt misbruik van voorzieningen. Bijvoorbeeld: de persoon heeft geen huishoudelijke hulp nodig of besteedt het budget aan iets anders dan aan zorg.

Als je een geval van kwaliteitsproblemen of fraude vermoedt, vul dan het digitale formulier fraudemelding hieronder in. Je mag ook telefonisch een fraudemelding doen. Bel dan 14 036 en vraag naar de toezichthouders van de Wmo of Jeugdwet. Deze melding kan je online en telefonisch anoniem doen als je dat wilt. Daarnaast kun je je melding of aanvullende informatie e-mailen naar tkr@almere.nl.

Melden fraude of kwaliteitsproblemen zorgaanbieder

Toezicht op de Participatiewet

Het toezicht op de Participatiewet (fraude met uitkeringen) wordt uitgevoerd door de toezichthouders Participatiewet/sociaal rechercheurs van de gemeente Almere. We gaan om met onze bijstandsgerechtigden op basis van vertrouwen. Er is een flinke groep inwoners met een uitkering die niet goed regie kan voeren over de eigen situatie en financiën. Bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking of psychiatrische problemen. Deze mensen bieden we een helpende hand. Ook andere klanten kunnen fouten maken, zonder dat er opzet of kwaadaardigheid in het spel is. Er moet dus voldoende gelegenheid zijn om te vertellen wat er aan de hand is en om fouten te herstellen. Gaat iemand wel willens en wetens over de schreef, dan treden we daar tegen op. 

Als je een geval van fraude vermoedt, kun je het webformulier 'Fraudemelding' invullen. Je kunt ook telefonisch een fraudemelding doen. Dit kan via het telefoonnummer 14 036. Deze melding kun je zowel digitaal als telefonisch anoniem doen als je dat wenst.

Webformulier fraudemelding

Toezicht op onderwijs en kinderopvang

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school of instelling goed is. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs.

Alle instellingen voor kinderopvang moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Het moet er bijvoorbeeld veilig en schoon zijn. Ook moet het personeel goed werk leveren. GGD Flevoland controleert elk jaar of instellingen voldoen aan de kwaliteitseisen. De inspectierapporten kun je bekijken op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.

Malafide schuldhulpverleners

De media besteden regelmatig aandacht aan malafide schuldhulpverleningsorganisaties. Ook zijn er berichten over bewindvoerders die zelf kampen met financiële problemen. Door de nog steeds groeiende groep schuldenaren is het opzetten van een bureau voor schuldhulpverlening of beschermingsbewind erg aantrekkelijk. Hoe vinden Almeerders nu goede en betrouwbare hulp? Meer daarover lees je op de pagina schulden