Direct naar paginainhoud

Aanbod jeugd en gezin

Op deze pagina krijg je inzicht in het aanbod voor Almeerse jeugdigen en ouders/verzorgers dat vrij toegankelijk is. Voor dit aanbod is geen beschikking nodig. Het kan preventief, aanvullend of als alternatief voor jeugdhulp worden ingezet. Via de thema’s hieronder kun je zoeken naar aanbod. Hiermee kun je jeugdigen en ouders/verzorgers gerichter informeren en/of doorverwijzen naar de juiste organisatie.

Extra ondersteuning basisonderwijs

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig, dan kijkt de school eerst of ze dit zelf kan bieden, door extra middelen in te zetten of door gespecialiseerde kennis in huis te halen. De school kan uw kind op verschillende manieren ondersteuning bieden. Hierbij valt te denken aan (extra) didactische ondersteuning bij (sommige) vakken, een bepaalde pedagogische aanpak of een aanpassing van de onderwijsomgeving. Een voorbeeld is het leren lezen als uw kind leesproblemen heeft of dyslectisch is of het bieden van een-op-een-begeleiding voor korte periode.

Ontwikkelingsperspectiefplan

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan stelt de school in overleg met u een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. In dit document worden de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling op lange termijn beschreven. Er wordt gekeken naar de doelen aan het einde van de schoolloopbaan en naar wat er nodig is om deze doelen te bereiken. Er wordt beschreven welk arrangement, de extra onderwijsondersteuning op maat, de leerling krijgt. Dit arrangement wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van uw kind en/of de ondersteuningsbehoefte van de school. Het kan namelijk zijn dat zij extra expertise in huis moet halen of andere middelen nodig heeft. Het samenwerkingsverband helpt de school dan bij de ondersteuning van haar leerlingen. Het OPP biedt houvast voor het inrichten van het onderwijs op school en maakt duidelijk op welk niveau uw kind de school waarschijnlijk zal afronden. U heeft als ouder instemmingsrecht op het handelingsdeel van het OPP. Het OPP wordt jaarlijks met de ouders geëvalueerd. Als de ontwikkeling sneller of juist langzamer verloopt, zal de school het ontwikkelingsperspectiefplan bijstellen.

De school richt zelf de arrangementen in die vallen onder deze extra ondersteuning. De orthopedagoog, psycholoog of begeleider onderwijs van het samenwerkingsverband kan in dit traject ondersteunen. Ook andere deskundigen kunnen meedenken als het gaat om arrangementen/ondersteuning die buiten het onderwijs vallen. Dit zijn de schoolmaatschappelijk werkers, jeugdverpleegkundigen of jeugdartsen die werkzaam zijn in het wijkteam passend onderwijs.

Naast de arrangementen die door scholen of wijken worden ingericht en uitgevoerd, heeft Passend Onderwijs Almere ook arrangementen stedelijke voorzieningen (speciaal onderwijs)ingericht waar alle scholen gebruik van kunnen maken. Om hiervan gebruik te kunnen maken heeft een leerling een Toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Bezoekadres:

Grote Markt 2-1
1315JG Almere

Contact informatie

Telefoon:
036 7670200
E-mail:
info@passendonderwijs-almere.nl

Samenwerking GGD Flevoland en gemeente Almere

De informatie over organisaties en hun aanbod is afkomstig uit de Sociale Kaart Flevoland. GGD Flevoland neemt jaarlijks contact op met alle aanbieders om de gegevens te controleren.

Merk je dat er aanbod ontbreekt? Geef dit dan door via socialekaart@ggdflevoland.nl of (als het gaat om aanbod van je eigen organisatie) via de link ‘Informatie aanpassen’ op de Sociale Kaart Flevoland.

Illustratie Almere skyline