MDA++

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een complexe en vaak hardnekkige problemen die van generatie op generatie kunnen doorgaan en op meerdere leefdomeinen ingrijpen. De multidisciplinaire aanpak (MDA++) biedt een afgestemde, geïntegreerde aanpak voor individuen en gezinnen die binnen het standaard behandelaanbod tussen wal en schip vallen. 

De aanpak MDA++ is specialistisch en voorziet in een samenwerking tussen de hulpverleningsketen, de veiligheidsketen en (steeds meer) het medische zorgcircuit in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De aanpak is systeemgericht: er is hulp voor zowel kinderen als volwassenen en voor zowel slachtoffers als plegers en andere betrokkenen. Het plan van aanpak is gericht op de dynamiek van het geweld tussen de gezinsleden en het herstel van veilige gezinsrelaties. Doel van het overleg is het doorbreken van het patroon van geweld en/of structurele onveiligheid. 

Casuïstiek en criteria

De pilot MDA++ in Flevoland is in maart 2019 gestart. Vanaf toen zijn er casussen aangemeld. Casussen die voldoen aan de criteria worden besproken in de pilot: 

  1. In het gezin of huishouden is het structureel onveilig. De reguliere inzet is maximaal beproefd en heeft niet tot een gewenst resultaat geleid. Er is geen samenhangende en doelgerichte aanpak die aansluit bij de problematiek van het gezin.
  2. Er doen zich in het gezin of huishouden herhalende of voortdurende onveilige en schadelijke gebeurtenissen en situaties voor (definitie uit triage-instrument Veilig Thuis).

Kenmerken van deze gezinnen en huishoudens:

  • Er is een (lange) geschiedenis van meldingen en/of hulpverlening (vrijwillig/forensisch).
  • Er is een hoog risico op escalatie naar een familiedrama of ernstig geweld en er zijn veelvuldige incidenten met direct gevaar voor de veiligheid van betrokkenen.
  • Binnen het gezin of huishouden zijn er problemen op meerdere leefgebieden, zoals een verstandelijke beperking, verslaving, armoede, psychiatrie en emotionele verwaarlozing. 

Zowel justitie als zorg zijn betrokken of moeten betrokken worden (verbinding tussen meerdere ketens) om tot een effectieve, gezamenlijke aanpak te komen.

Lokale hulpverlening en aanpak

Belangrijk in de aanpak MDA++ is de aansluiting met het lokale veld. De inrichting van de lokale hulpverlening verschilt per gemeente. Tijdens de pilot moet blijken welke route het meest wenselijk is. Lokale teams kunnen een casus aanmelden voor MDA++ bij het Zorg en Veiligheidshuis. Zij krijgen dan een uitnodiging voor deelname aan het Triageteam MDA++ om samen een plan van aanpak te bepalen. In veel gevallen blijft het lokale team betrokken en gaat het samen met specialisten aan de slag met het gezin. Het Zorg en Veiligheidshuis is te bereiken via (036) 767 14 00. Aanmelden via een procescoördinator is ook mogelijk.