Direct naar paginainhoud

Bewindvoerders

Deze informatie is voor bewindvoerders die werken met inwoners van gemeente Almere. Je vindt hier informatie over het indienen van verschillende aanvragen zoals schuldhulpverlening, over bijzondere bijstand bewindvoeringskosten en relevante regelingen.

Algemene informatie

Regelingen voor extra geld

Voor Almeerders met financiële zorgen heeft de gemeente veel verschillende regelingen. Je kunt al deze regelingen vinden op de pagina ‘Hulp bij rondkomen

Bewindvoering doorgeven

 • Belastingzaken: Ben je bewindvoerder en wil je de belastingzaken van je cliënt regelen? Mail de beschikking van de rechtbank naar de gemeente Almere: belastingen@almere.nl.
 • Werk en Inkomen: als je direct een aanvraag voor bijzondere bijstand indient hoef je het bewind niet apart door te geven. Dat wordt meegenomen in de aanvraag. In andere situaties mail je de mededeling met een kopie van de beschikking naar de gemeente Almere: bewind@almere.nl

De inwoner kan zelf ook een aanvraag voor bijzondere bijstand indienen. Hiervoor is een Digid vereist. Meer informatie is te vinden op de pagina Kosten voor bewindvoering.

Bijzondere Bijstand voor kosten bewind

Als je cliënt onvoldoende inkomen en spaargeld heeft om de kosten van bewindvoering te betalen, kun je bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten aanvragen. Verzamel de volgende bewijsstukken en maak er een kopie van:

 • beschikking van de kantonrechter
 • afschriften beheer- en leefgeldrekening
 • factuur van de bewindvoerder
 • rekening van het LDCR (in het geval van griffiekosten)

Neem contact met ons op via telefoonnummer 14 036 en vraag om een schriftelijke aanvraag.

Vul het formulier ‘Aanvraag bijzondere bijstand’ in en stuur alles op. Het adres staat op het formulier.

Ontvangt de onder bewind gestelde geen bijstandsuitkering, dan hebben we extra informatie nodig. Op de pagina Bewijsstukken kun je zien welke informatie dat is.

Kosten bewindvoering voor inwoners

Wijzigingen doorgeven

Ontvangt je cliënt algemene bijstand of bijzondere bijstand voor de bewindvoeringskosten? En wijzigt de situatie van je cliënt? Geef dit dan binnen twee weken aan ons door. Het gaat om de volgende wijzigingen:

 • inkomen of vermogen
 • woon- en leefsituatie
 • grondslag voor het bewind / de fase waarin het traject zich bevindt
 • hoogte van het tarief (niet de indexering van het tarief doorgeven alstublieft).

Met het wijzigingsformulier geef je de wijzigingen door. Op het formulier is aangegeven welke bewijsstukken nodig zijn. 

De inwoner kan ook zelf wijzigingen in de situatie aan de gemeente doorgeven. Hiervoor is een Digid vereist. Meer informatie is te vinden op de pagina Veranderingen doorgeven en bewijsstukken inleveren.

Toekenningsperiode en aanvraag voor verlenging bewindvoeringskosten

Toekenningsperiode en aanvraag voor verlenging bewindvoeringskosten

Onbepaalde tijd

In de toekenningsbeschikking voor onbepaalde tijd wordt er geen einddatum vermeld.

Bepaalde tijd

In de toekenningsbeschikking voor bepaalde tijd wordt er wel een einddatum vermeld. Voor afloop einddatum dien je een nieuwe aanvraag in. Hierbij moeten voor de beoordeling benodigde gegevens aangeleverd worden.

LET OP: een vastgesteld draagkrachtjaar over een gesloten periode betekent niet dat de toekenning ook over een gesloten periode is gedaan. Als er geen einddatum bij de toekenningsbeschikking is toegevoegd betekent dit alsnog dat de toekenning voor onbepaalde tijd is gedaan.

Tariefswijzigingen

Tariefswijzigingen

Als via de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren de jaarlijkse tarieven worden gewijzigd hoef je hiervoor geen losse aanvraag te doen bij de Gemeente Almere. Wij passen zelfstandig automatisch deze wijzigingen toe in onze uitbetalingsdossiers.  

Bankkosten

Bankkosten

De expertgroep Curatele Bewind en Mentorschap (CBM) heeft aangegeven dat je de extra bankkosten per jaar in rekening mag brengen bij je cliënt. In de jaren 2022 en 2023 hebben wij de vastgestelde bedragen in de maand januari van betreffende jaar uitbetaald naast de lopende (bijzondere) bijstandsuitkering.  

Indien voor jouw cliënt in de maand januari een lopende bijzondere bijstandsuitkering loopt hoef je voor dat jaar geen aanvraag in te dienen. Eventuele losse aanvragen voor bankkosten voor een opvolgend jaar zullen niet direct los worden beoordeeld, omdat deze automatisch zullen worden betaald in de maand januari van het volgende jaar.

Informatie Adviesrecht

Informatie Adviesrecht

Op dit moment maakt de gemeente Almere geen gebruik van het Adviesrecht. Met het convenant Samen Verder streeft de gemeente Almere naar een duurzame samenwerkingsrelatie met bewindvoerders. Elke bewindvoerder is welkom om zich aan te sluiten. 

Cliënt aanmelden bij schuldhulpverlening

Cliënt aanmelden bij schuldhulpverlening

Heeft je cliënt schulden waar deze zelf niet meer uit denkt te komen? Dan kun je je cliënt bij Verder aanmelden.

Verder werkt in opdracht van de gemeente Almere. Team MOSS (Maatwerk Ondersteuning Schuld Stabilisatie) is onderdeel van De Schoor en werkt nauw samen met Verder. Samen ondersteunen zij Almeerders met financiële vragen en problemen. Kijk voor meer informatie op de pagina Schulden.

Crisis

Crisis

Bij een crisissituatie, bijvoorbeeld een woningontruiming of afsluiting van gas, water of licht, moet snel geschakeld worden. De bestaande stappen blijven gelden:

 • Crisisinterventies vallen onder de dienstverlening van Verder (vroeger PLANgroep);
 • De Schulddienstverlener kan een moratoriumverzoek indienen bij de rechtbank;
 • Is de crisis afgewend dan gaat de bewindvoerder verder met het plan van aanpak om een inwoner schuldregelklaar te maken.

Meer informatie over gemeentelijke schuldhulpverlening

Gemeentelijke Belastingen

Gemeentelijke Belastingen

Je kunt de gemeente vragen of je client maar een deel van de afvalstoffenheffing hoeft te betalen. Dit heet: een verzoek doen voor kwijtschelding. Meer informatie hierover vindt je op de pagina Kwijtschelding.

Vragen

Mail dan naar belastingen@almere.nl

Convenant Samen Verder

Convenant Samen Verder

In het najaar van 2023 ondertekenden de gemeente Almere, De Schoor, Verder (voorheen PLANgroep) en een aantal  bewindvoerderskantoren het vernieuwde convenant Samen Verder. Per 1 januari 2024 kunnen alle bewindvoerderskantoren die cliënten hebben uit de gemeente Almere toetreden tot het convenant Samen Verder. 

Convenantpartners beogen de best passende ondersteuning aan de Almeerder met financiële problematiek te bieden. Dat leidt tot:

 1. het verminderen van armoede- en schuldproblematiek
 2. het voorkomen of de-escaleren van (ernstige) schuldproblematiek
 3. het voorkomen van financieel misbruik
 4. het voorkomen of verminderen van (ontregelende) financiële stress, waar dat mogelijk is
 5. een grotere financiële zelfredzaamheid van Almeerders met (een risico op) financiële problematiek
 6. een efficiëntere dienstverlening, wat betekent:
  - een structurele vorm van ingeregelde communicatie;
  - beter op elkaar afgestemde werkprocessen;
  - duidelijke rolverdeling en rolverheldering;
  - afspraken over het borgen van de kwaliteit.

Voordelen

 1. Nihil stelling tijdens de stabilisatie fase. Daarmee wordt bedoelt, de periode vanaf het moment dat onderbewindstelling is uitgesproken door de Rechter tot de klant is aangemeld bij de gemeentelijke Schulddienstverlening;
 2. Gebruik te kunnen maken van Maatwerk OSS voor psychosociale belemmeringen;
 3. Vaste contactpersonen bij De Schoor, team Beheer van de gemeente Almere, Verder (vroeger PLANgroep) Schulddienstverlening 
 4. Gebruik van de Plinkr Hub bij uitstroom/nazorg 

Bijzondere bijstand beschermingsbewind

Om niet van toepassing als; 

 • Er sprake is van een lopend MSNP-traject; of
 • Er sprake is van een lopend WSNP traject;
 • Er is geen sprake van MSNP of WSNP maar er is wel:
  1. een gerechtelijke uitspraak voor beschermingsbewind met schuldentarief en; 
  2. een Mesis screening beschermingsbewind waar geconcludeerd wordt dat beschermingsbewind noodzakelijk is (en geen OSS) en; 
  3. De beschermingsbewindvoerder een convenantpartner betreft.

Werkafspraken

De volgende werkafspraken worden door de gemeente Almere gemonitord om zicht te krijgen op de effectiviteit en de kwaliteit van de ketensamenwerking rondom schuldenbewind: 

 1. De convenantpartners streven na dat bij alle Almeerders waarbij beschermingsbewind mogelijk wordt ingesteld mét problematische schulden worden aangemeld bij Verder (voorheen PLANgroep) voor een Mesis Screening Beschermingsbewind;
 2. De convenantpartners streven na dat Almeerders die wonen (of verblijven) in Almere met problematische schulden, binnen 12 maanden na de start van onderbewindstelling worden aangemeld bij Verder voor een schuldregeling; 
 3. Alle Almeerders met een beschermingsbewindvoerder krijgen bij 9 maanden voordat er een minnelijke- of wettelijke schuldregeling afloopt een aanbod voor een mesis-screening. Uit de mesis-screening kan besloten worden of de Almeerder wordt aangemeld voor de Plinkr Hub om toe te werken naar financiële redzaamheid. 

Toetreden tot het convenant Samen Verder

Sinds 1 januari 2024 kunnen alle bewindvoerderskantoren die Almeerder ondersteunen bij problematische schulden toetreden tot het convenant Samen Verder. In het convenant zijn samenwerkingsafspraken gemaakt over de keten van schuldhulpverlening en de vertrekking van bijzondere bijstand bewindvoerderskosten. Vragen over het convenant of willen toetreden? Mail naar bewind@almere.nl.

Aangesloten convenant partners 

 • Albra Almere 
 • Beheersjebudget
 • Bewindvoering De Wending 
 • BCN
 • Connect bewind 
 • Coomans Bewindvoering
 • Focus & Control 
 • Hakvoort Bewindvoering
 • Humanitas
 • Kracht Bewindvoering
 • MDF 
 • Mercx Bewindvoering
 • Mijn Geldcoach
 • Nijman & Dulder Beschermingsbewind 
 • On Finance
 • Optimaal Bewind
 • Samen met u bewindvoering 
 • SvS Bewindvoering
 • Verder 
 • Zeker Financiële zorgverlening 

Contact

Inhoudelijke vragen kun je mailen naar bewind@almere.nl

Illustratie Almere skyline