Direct naar paginainhoud

Jeugdhulp inzetten

De informatie op dit deel van de website is bedoeld voor medewerkers jeugdhulp, jeugdartsen en gedragsdeskundigen van JGZ Almere en andere professionals met mandaat om te verwijzen naar jeugdhulpvoorzieningen.

Je kunt de verwijsinformatie op deze website gebruiken als handvat om te komen tot de meeste passende hulp en tot de bijbehorende beschikking(en) of verwijzing(en). We reiken kaders aan waarbinnen jij als professional zelf keuzes maakt en een gezins- of ondersteuningsplan opstelt. We geven geen ‘vinklijstjes’. Voldoende ruimte voor professionals is immers leidend in Almere.

Het gezins- of ondersteuningsplan is altijd afhankelijk van de situatie van een jeugdige of gezin. Het uitgangspunt is dat jij (waar mogelijk en gepast samen met de jeugdige en de ouders/opvoeders) bepaalt welke hulp nodig is. Op deze manier is er sprake van maatwerk en van uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van Almeerders en hun sociale netwerk.

Almeerse uitgangspunten voor het inzetten van jeugdhulp

De Almeerse uitgangspunten voor het inzetten van jeugdhulp:

  • We organiseren jeugdhulp zo licht en zo dicht bij huis als mogelijk.
  • De professional kijkt primair naar zelfredzaamheid en naar de ondersteuning die het eigen (informele) netwerk van een jeugdige of gezin kan bieden. Het familiegroepsplan speelt hierbij een belangrijke rol. Wanneer het eigen netwerk onvoldoende mogelijkheden biedt, kan de professional ‘opschalen’ naar jeugdhulpvoorzieningen die door de gemeente Almere zijn ingekocht. Het gezins- of ondersteuningsplan vormt de basis voor het inzetten van deze jeugdhulpvoorzieningen (één huishouden, één plan, één aanpak, ook op school).
  • De jeugdhulp vindt zo veel mogelijk plaats in samenhang met eventuele andere hulp op scholen voor (speciaal) basisonderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Landelijke uitgangspunten voor het inzetten van jeugdhulp

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De organisatie daarvan is vastgelegd in de Jeugdwet. Enkele doelen van de wet zijn:

  • gebruikmaken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociale netwerk. Het is belangrijk dat zij de regie blijven houden over hun leven. En dat ze samen met hun eigen omgeving en professionele hulpverleners naar oplossingen zoeken;
  • minder snel medicijnen voorschrijven en de zorgvraag terugbrengen;
  • eerder (jeugd)hulp bieden op maat voor kwetsbare jeugdigen;
  • samenhangende hulp bieden aan gezinnen;
  • meer ruimte creëren voor jeugdprofessionals en de regeldruk binnen hun werk verminderen.
Illustratie Almere skyline