Direct naar paginainhoud

Beschut werk

Beschut werk biedt de mogelijkheid tot arbeidsparticipatie voor mensen die (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken en die uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden kunnen functioneren. Die aangepaste omstandigheden kunnen bestaan uit aanpassingen van de werkplek (fysiek), begeleiding en/of aangepaste productienormen en/of (structurele) inzet van loonkostensubsidie. Op de reguliere arbeidsmarkt zijn dergelijke omstandigheden over het algemeen niet aanwezig.

Voorbeelden van beschut werk zijn divers. Het kan bijvoorbeeld gaan om montagewerkzaamheden, werkzaamheden in het groen of het verpakken van producten.

Welke doelen staan centraal?

Beschut werk is gericht op:

 • het benutten en ontwikkelen van de talenten van de cliënt (oog voor individuele mogelijkheden);
 • het benutten en zo mogelijk verzilveren van de loonwaarde van de cliënt;
 • het stimuleren van participeren naar vermogen;
 • het bieden van werkzaamheden die ertoe doen (economische of maatschappelijke waarde);
 • het bieden van werkzaamheden die zo veel mogelijk voortkomen uit reguliere marktopdrachten;
 • activering via vrijwilligerswerk (bijvoorbeeld bij een klussendienst in de wijk of een sportvereniging) als plaatsing op de reguliere arbeidsmarkt (nog) niet mogelijk is;
 • uiteindelijke doorstroom naar regulier werk.

Voor wie is het?

Een cliënt komt in aanmerking voor beschut werk wanneer:

 • hij ondanks lichamelijke en/of geestelijke belemmeringen kan werken, maar alleen onder aangepaste omstandigheden en begeleiding. Deze aangepaste omstandigheden en begeleiding zijn zodanig, dat er van een reguliere werkgever niet mag worden verwacht dat hij de cliënt in dienst neemt;
 • hij beschikt over een toegangsbepaling voor beschut werk van het UWV;
 • hij niet het minimumloon kan verdienen;
 • hij zo veel begeleiding nodig heeft, dat beschut werk voor de hand ligt.

Hoe verloopt de toegang?

Beschut werk wordt niet geïndiceerd door wijkwerkers, maar door consultenten Werk & Inkomen. De indicatie verloopt via het stadhuis.

Welke eenheid geldt er?

Traject per cliënt.

Uitleg begrippen

Loonkostensubsidie: Voor werknemers die niet zelfstandig het volledige minimumloon kunnen verdienen, kunnen werkgevers een loonkostensubsidie krijgen via de gemeente. De subsidie is een compensatie voor het feit dat een werknemer een verminderd arbeidsvermogen heeft en bedraagt het verschil tussen de loonwaarde van de werknemer en het wettelijk minimumloon. De loonwaarde wordt door de gemeente in overleg met de werkgever vastgesteld aan de hand van een geobjectiveerde meting.

Loonwaarde: Dit is de productiviteit van een werknemer. Voor werknemers die niet zelfstandig het volledige minimumloon kunnen verdienen, kunnen werkgevers een loonkostensubsidie krijgen via de gemeente

Illustratie Almere skyline