Direct naar paginainhoud

Kortdurend verblijf (respijtzorg)

Kortdurend verblijf (respijtzorg) is logeren in een instelling gedurende maximaal 21 etmalen per jaar, met als doel het ontlasten van de mantelzorger(s). Het kan hierbij gaan om zowel geplande etmalen, als ongepland verblijf bij het (plotseling) wegvallen van een mantelzorger. Algemene dagelijkse levensverrichtingen en noodzakelijke verzorging kunnen, waar nodig, onderdeel zijn van het kortdurend verblijf. Is er ook sprake van begeleiding via de Zorgverzekeringswet? Dan werkt de aanbieder van kortdurend verblijf nauw samen met de zorgverleners die deze begeleiding bieden.

Welke doelen staan centraal?

Kortdurend verblijf is gericht op:

  • het overnemen van het toezicht op de cliënt om de gebruikelijke mantelzorger(s) te ontlasten;
  • het mogelijk maken dat de cliënt (langer) thuis kan wonen en niet opgenomen hoeft te worden in een instelling.

Voor wie is het?

Een cliënt komt in aanmerking voor kortdurend verblijf wanneer:

  • er sprake is van een somatische of psychogeriatrische aandoening/beperking of van een lichamelijke beperking;
  • hij een complexe hulpvraag heeft én;
  • hij gezien zijn zorgbehoefte tijdelijk is aangewezen op zorg en toezicht én;
  • hij langdurig begeleiding krijgt van (een) mantelzorger(s) bij het kunnen functioneren in de maatschappij én;
  • zijn sociale netwerk (tijdelijk) niet in staat is de mantelzorger(s) te ontlasten én;
  • hij geen beroep kan doen op de Wet langdurige zorg of zijn aanvullende zorgverzekering.

Hoe verloopt de toegang?

De wijkwerker verstrekt een toegangsbepaling voor kortdurend verblijf. Kortdurend verblijf is een integraal pakket. Het is niet nodig om andere vormen van begeleiding te beschikken voor tijdens het kortdurend verblijf.

Welke eenheid geldt er?

Per etmaal, met een maximum van 21 etmalen per jaar.

Welke aanbieders zijn beschikbaar?

Illustratie Almere skyline