Direct naar paginainhoud

Behandeling psychiatrie

Behandeling met grondslag psychiatrie is er voor jeugdigen met psychi(atri)sche problemen die hiervan (ernstige) hinder ondervinden in het dagelijks leven. 

De behandeling is gericht op het zo veel mogelijk verminderen van de klachten en symptomen thuis, op school en in de vrije tijd. Op die manier kan de jeugdige zich leeftijdsadequaat ontwikkelen en groeit het probleemoplossend vermogen van de jeugdige en de ouders/opvoeders. Er zijn verschillende vormen van behandeling:

 • behandeling regulier (voorheen basis-ggz);
 • behandeling specialistisch;
 • behandeling specialistisch specifiek (verslavingszorg, forensische psychiatrie, interculturele psychiatrie, eetstoornissen en hoogcomplexe psychiatrie, al dan niet in combinatie met klinische ggz of gebruik van de 24-uurs crisisdienst).

Kaders en afspraken

Op deze vorm van hulp is de Jeugdwet van toepassing. Daarnaast geldt de lokale verordening jeugdhulp. Verder zijn er verschillende kaders en afspraken van toepassing. Bijvoorbeeld over een mogelijk beroep op de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet, het kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget, het woonplaatsbeginsel en verlengde jeugdhulp na de achttiende verjaardag. 

Routes en inhoud verwijzingen

Er zijn drie routes voor aanmeldingen/bepalingen/verwijzingen voor jeugdhulp zonder verblijf:

 • JGZ Almere gebruikt een aanmeldformulier dat de organisatie stuurt naar de gekozen aanbieder en naar de gemeente.
 • Gecertificeerde instellingen stellen een bepaling op die de organisatie stuurt naar de gekozen aanbieder en de jeugdige.
 • Huisartsen en medisch specialisten stellen een verwijzing op die zij sturen aan de gekozen aanbieder en de jeugdige.

De volgende onderwerpen komen altijd terug in de aanmelding/bepaling/verwijzing:

 • de specifieke vorm van jeugdhulp;
 • het feit dat het gaat om psychiatrie-inzet;
 • de noodzaak van de in te zetten jeugdhulp;
 • de ingangsdatum.

De aanmelding/bepaling/verwijzing bevat niet het aantal in te zetten uren hulp. Aanbieders hebben overzichten van het in te zetten aantal uren en de duur van beschikkingen. Als een aanbieder hiervan wil afwijken, dan beargumenteert hij dit in het gezinsplan van aanpak en laat dit goedkeuren door JGZ Almere. Een nieuwe verwijzing is hierbij niet noodzakelijk. De specifieke verwijzing wordt namelijk aspeciek beschikt, waardoor op- en afschalen zonder verwijzing mogelijk wordt.

Welke doelen staan centraal?

Behandeling regulier is gericht op: 

 • het vergroten van de zelfredzaamheid van de jeugdige en de ouders/opvoeders;
 • het versterken van de opvoedsituatie, zodat de ontwikkeling en de veiligheid van de jeugdige gewaarborgd zijn.

Aanvullend heeft behandeling specialistisch (specifiek) als doel:

 • het versterken van het netwerk (systeem) van de jeugdige, zodat deze adequaat weet om te gaan met het gedrag en hem positief kan ondersteunen in de ontwikkeling;
 • het beperken van de gevolgen van het ziektebeeld, zowel direct (lichamelijk, zelfverwaarlozing, suïcidaliteit) als indirect (sociale gevolgen);
 • het voorkomen van terugval en recidive;
 • het zo snel als mogelijk afschalen naar behandeling regulier, naar de praktijkondersteuner jeugd-ggz, de huisarts en/of naar begeleiding.

Voor welke jeugdigen is het?

Behandeling met grondslag psychiatrie is bedoeld voor jeugdigen bij wie er een sterk vermoeden of sprake is van psychiatrische problemen, zoals beschreven in de meest recente DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). De jeugdige wordt door de problemen beperkt in het dagelijks functioneren op een of meer levensgebieden.

Behandeling regulier is bedoeld voor jeugdigen met lichte tot matig complexe psychische problemen of met stabiele chronische problemen. Er is sprake van een licht tot matig risico op het in gevaar brengen van zichzelf of de omgeving.

Behandeling specialistisch is bedoeld voor jeugdigen met complexe en/of meervoudige psychische of psychiatrische klachten. Er is sprake van een hoog risico op het in gevaar brengen van zichzelf of de omgeving.

Verslavingszorg is bedoeld voor jeugdigen die verslaafd zijn aan alcohol, drugs, gokken, gamen, etc.

Forensische psychiatrie is bedoeld voor jeugdigen die vanuit complexe psychiatrische problemen grensoverschrijdend gedrag of zelfs delictgedrag vertonen.

Interculturele psychiatrie houdt rekening met de (niet-Nederlandse) culturele achtergrond van jeugdigen en gezinnen. De behandeling vindt waar nodig plaats in de eigen taal.

Bij hoogcomplexe psychiatrie, diagnostiek en behandeling gaat het om jeugdigen met een hoge mate van complexiteit van psychische problemen, een hoge mate van beperkingen in het dagelijks functioneren, en/of een hoge mate van risico op het in gevaar brengen van zichzelf of de omgeving.

Welke professionals kunnen toegang verlenen?

 • JGZ Almere (waaronder de medewerker jeugdhulp of jeugdarts); 
 • de huisarts/specialist in het ziekenhuis (bij voorkeur via JGZ Almere);
 • de kinder- en jeugdpsychiater;
 • het sociaal stedelijk team in afstemming met JGZ Almere;
 • de gecertificeerde instelling (inclusief de medewerker SAVE-begeleiding).

Aanvullend vervoer

Er is in uitzonderingssituaties vervoer mogelijk van en naar de locatie waar de hulp plaatsvindt. Dit kan alleen bij een medische of andere aanleiding die het vervoer noodzakelijk maakt.

Bij het beoordelen van de medische noodzaak is de mate van zelfredzaamheid bepalend: in hoeverre kunnen de ouders/opvoeders en/of het eigen netwerk het vervoer zelf regelen? Is dit niet het geval, dan is er een akkoord op de inzet van vervoer nodig van een (gedrags)deskundige van JGZ Almere of de betrokken gecertificeerde instelling.

Vervoer van en naar school betreft leerlingenvervoer. Dit is geen vorm van jeugdhulp via de Jeugdwet.

Geen behandeling in de klas

De inzet van behandeling in de klas behoort niet tot de mogelijkheden. Wel kan een aanbieder er vanuit pragmatische redenen voor kiezen de kind- en/of gezinsgerichte behandeling uit te voeren op school. Behandeldoelen mogen in dat geval geen betrekking hebben op het (kunnen) deelnemen aan onderwijs. De school is dan slechts de plek waar de behandeling plaatsvindt, maar is geen onderwerp van de behandeling.

Consultatielijn jeugd-ggz

Werk je als professional met Almeerse jeugdigen en hun ouders? Dan kun je gratis specialistische ggz-expertise inschakelen. Hiervoor kun je bellen met de consultatielijn jeugd-ggz. De lijn is op werkdagen bereikbaar tussen 12.00 en 13.00 en tussen 16.00 en 17.00 uur via (088) 134 04 04

Wachttijden

Door op onderstaande links te klikken ga je naar de informatie die aanbieders van jeugd-ggz zelf rapporteren over hun actuele wachttijden. Sommige aanbieders publiceren geen informatie over hun wachttijden. In dat geval leidt de verwijzing naar de algemene website van de aanbieder.

Aanbieders jeugd-ggz met vestigingen in Almere

VestigingAanbieder
AlmereAccare
 Axion Zorg
 Connected Together
 Cumulus Home
 DBA B.V.
 De Geheime Tuin
 De Kinderkliniek
 De Waag
 Family Supporters Flevoland
 GGZ Centraal
 's Heeren Loo
 i-Psy/Parnassia
 Jeugd & Gezin
 Levéo Care
 Max Ernst GGZ
 MoleMann Mental Health
 Optidakt
 Paidos
 Pluryn (voorheen Intermetzo)
 RIOzorg
 Tactus
Illustratie Almere skyline