Direct naar paginainhoud

Kortdurend verblijf

Kortdurend verblijf is een aanvulling op het wonen in een gezinssituatie (respijtzorg) en omvat maximaal drie etmalen per week. Bij een langere verblijfsduur gaat het dus niet om kortdurend verblijf. Het kan gaan om:

 • geplande etmalen ter ontlasting van ouders/opvoeders; 
 • ongepland verblijf bij het plotseling wegvallen van een ouder/opvoeder, waarbij er binnen het eigen netwerk geen oplossing voorhanden is.

Kortdurend verblijf is alleen in te zetten als er sprake is van permanent toezicht en ter voorkoming van uithuisplaatsing.

Tijdens het kortdurend verblijf zet de aanbieder de begeleiding van de jeugdige voort. Per etmaal is er een ontbijt, lunch en diner voor de jeugdige.

Kaders en afspraken

Op deze vorm van hulp is de Jeugdwet van toepassing. Daarnaast geldt de lokale verordening jeugdhulp. Verder zijn er verschillende kaders en afspraken van toepassing. Bijvoorbeeld over een mogelijk beroep op de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet, het kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget, het woonplaatsbeginsel en verlengde jeugdhulp na de achttiende verjaardag. 

Routes en inhoud verwijzingen

Er zijn drie routes voor aanmeldingen/bepalingen/verwijzingen voor jeugdhulp zonder verblijf:

 • JGZ Almere gebruikt een aanmeldformulier dat de organisatie stuurt naar de gekozen aanbieder en naar de gemeente.
 • Gecertificeerde instellingen stellen een bepaling op die de organisatie stuurt naar de gekozen aanbieder en de jeugdige.
 • Huisartsen en medisch specialisten stellen een verwijzing op die zij sturen aan de gekozen aanbieder en de jeugdige.

De volgende onderwerpen komen altijd terug in de aanmelding/bepaling/verwijzing:

 • de specifieke vorm van jeugdhulp;
 • de noodzaak van de in te zetten jeugdhulp;
 • de ingangsdatum.

De aanmelding/bepaling/verwijzing bevat niet het aantal in te zetten uren hulp. Aanbieders hebben overzichten van het in te zetten aantal uren en de duur van beschikkingen. Als een aanbieder hiervan wil afwijken, dan beargumenteert hij dit in het gezinsplan van aanpak en laat dit goedkeuren door JGZ Almere. Een nieuwe verwijzing is hierbij niet noodzakelijk. De specifieke verwijzing wordt namelijk aspeciek beschikt, waardoor op- en afschalen zonder verwijzing mogelijk wordt.

Welke doelen staan centraal?

Kortdurend verblijf is gericht op:

 • het tijdelijk overnemen van het permanente toezicht op de jeugdige ter ontlasting van de ouders/opvoeders;
 • het daarmee onder andere mogelijk maken dat de jeugdige (langer) thuis kan blijven wonen en niet opgenomen hoeft te worden in een instelling.

Voor welke jeugdigen is het?

Een jeugdige of gezin komt in aanmerking voor kortdurend verblijf:

 • als ontlasting van de ouders/opvoeders;
 • als een ouder/opvoeder plotseling wegvalt en er in het eigen netwerk van de jeugdige geen oplossing voorhanden is; 
 • het informele netwerk niet in staat is om de ouders/opvoeders voldoende te ontlasten.

Kortdurend verblijf is alleen in te zetten als er sprake is van permanent toezicht en ter voorkoming van uithuisplaatsing.

Welke professionals kunnen toegang verlenen?

 • de jeugdgezondheidszorg (waaronder de medewerker jeugdhulp of jeugdarts); 
 • de huisarts/specialist in het ziekenhuis (bij voorkeur via de jeugdgezondheidszorg);
 • de kinder- en jeugdpsychiater;
 • het expertteam gezinsondersteuning in afstemming met de jeugdgezondheidszorg;
 • de gecertificeerde instelling (inclusief de medewerker SAVE-begeleiding).

Aanvullend vervoer

Er is in uitzonderingssituaties vervoer mogelijk van en naar de locatie waar de hulp plaatsvindt. Dit kan alleen bij een medische of andere aanleiding die het vervoer noodzakelijk maakt.

Bij het beoordelen van de medische noodzaak is de mate van zelfredzaamheid bepalend: in hoeverre kunnen de ouders/opvoeders en/of het eigen netwerk het vervoer zelf regelen? Is dit niet het geval, dan is er een akkoord op de inzet van vervoer nodig van een (gedrags)deskundige van JGZ Almere of de betrokken gecertificeerde instelling.

Vervoer van en naar school betreft leerlingenvervoer. Dit is geen vorm van jeugdhulp via de Jeugdwet.

Illustratie Almere skyline