Direct naar paginainhoud

Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging is ondersteuning bij algemene dagelijkse levensverrichtingen en zelfverzorging als een jeugdige daar zelf niet (voldoende) toe in staat is. De hulp kan plaatsvinden:

 • thuis bij de jeugdige;
 • op een kinderdagverblijf of op school;
 • in een kinderhospice;
 • op locatie bij een aanbieder.

Kaders en afspraken

Op deze vorm van hulp is de Jeugdwet van toepassing. Daarnaast geldt de lokale verordening jeugdhulp. Verder zijn er verschillende kaders en afspraken van toepassing. Bijvoorbeeld over een mogelijk beroep op de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet, het kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget, het woonplaatsbeginsel en verlengde jeugdhulp na de achttiende verjaardag. 

Welke doelen staan centraal?

Persoonlijke verzorging is gericht op:

 • het ondersteunen of overnemen van algemene dagelijkse levensverrichtingen op het gebied van persoonlijke verzorging (wassen, haren verzorgen, aankleden, toiletbezoek) en medicijngebruik (tenzij medicatie onder medisch toezicht noodzakelijk is);
 • het (gedeeltelijk) begeleiden van activiteiten gericht op het opheffen van het tekort aan zelfredzaamheid;
 • het inzetten en/of adviseren en/of voorlichten van de ouders/opvoeders, informele verzorgers en het sociale netwerk van de jeugdige voor/over persoonlijke verzorging;
 • verzorging op afroep, buiten vaste afgesproken tijden (waar nodig).

Voor welke jeugdigen is het?

Een jeugdige komt in aanmerking voor persoonlijke verzorging wanneer:

 • er sprake is van een psychiatrische aandoening of van een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking;
 • een hulpverlener de algemene dagelijkse levensverrichtingen geheel of gedeeltelijk dient over te nemen, omdat de jeugdige een tekort aan zelfredzaamheid heeft bij de persoonlijke verzorging.

Welke professionals kunnen toegang verlenen?

 • JGZ Almere (waaronder de medewerker jeugdhulp of jeugdarts); 
 • de huisarts/specialist in het ziekenhuis (bij voorkeur via JGZ Almere);
 • de kinder- en jeugdpsychiater;
 • het sociaal stedelijk team in afstemming met JGZ Almere;
 • de gecertificeerde instelling (inclusief de medewerker SAVE-begeleiding).

Jeugdwet, Zorgverzekeringswet of allebei?

De persoonlijke verzorging van jeugdigen met een geneeskundig probleem (of een hoog risico hierop) valt onder de Zorgverzekeringswet. Zie ook een landelijke handreiking hierover. De Jeugdwet blijft van kracht als de persoonlijke verzorging erop is gericht om een tekort aan zelfredzaamheid op te heffen bij algemene dagelijkse levensverrichtingen. Het gaat dan vaak om jeugdigen met een ontwikkelachterstand, een verstandelijke of meervoudige beperking en/of gedragsproblemen.

Er zijn situaties denkbaar waarbij er zowel sprake is van persoonlijke verzorging via de Zorgverzekeringswet als via de Jeugdwet. Bijvoorbeeld als een jeugdige een ontwikkelachterstand heeft en na een ziekenhuisopname ook dagelijkse wondverzorging behoeft. Een deel van de verzorging verschuift dan tijdelijk van de Jeugdwet naar de Zorgverzekeringswet. Onderlinge afstemming is een belangrijke voorwaarde om de verzorging adequaat te organiseren. Het uitgangspunt daarbij moet zijn: wat is het meest passend op dit moment? Lukt het niet om met alle partijen in gesprek te komen? Dan kan Het Juiste Loket wellicht helpen dit contact tot stand te brengen.

Illustratie Almere skyline