Veelgestelde vragen

Op deze pagina zijn antwoorden op veelgestelde vragen te vinden voor aanbieders van jeugdhulp zonder verblijf. Klik op de verschillende categorieën om de vragen en antwoorden te bekijken.

Voorliggende voorzieningen

Hoe weten we welke voorliggende voorzieningen er zijn?

Kijk op de sociale kaart van GGD Flevoland.

Toegang en verwijzingen

Wat houden producten precies in en waarop zijn ze gebaseerd? Wat is het onderscheid tussen producten? Wat moeten aanbieders leveren bij de verschillende producten?

De gemeente hanteert de beschrijvingen van begeleiding, behandeling en kortdurend verblijf die zijn vastgelegd in de CIZ Indicatiewijzer. Voor een uitgebreide omschrijving van de prestaties die vallen onder begeleiding, behandeling en kortdurend verblijf verwijzen we naar de beleidsregels CA-300-582, CA-300-540 en CA-300-579 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zie ook het programma van eisen voor jeugdhulp zonder verblijf.

Wat beschrijft JGZ Almere in de verwijzing?

JGZ Almere beschrijft of er voor een jeugdige óf begeleiding óf behandeling psychiatrie óf behandeling lichte verstandelijke beperking nodig is.

Wat moet ik als aanbieder doen als ik de jeugdhulp niet binnen de termijn beschreven in het normenkader kan afronden?

Is er meer nodig dan in het normenkader staat vermeld? Beargumenteer dit dan in het gezinsplan van aanpak en laat dit toetsen door de verwijzer. Een akkoord per mail of brief vanuit de verwijzer is voldoende.

Mag ik jeugdhulp uitvoeren na de achttiende verjaardag?

Ja, we spreken dan van verlengde jeugdhulp. De Jeugdwet schrijft voor in welke gevallen dit kan.

Kan ik als aanbieder een verzoek doen voor toewijzing van meerdere categorieën jeugdhulp als in de verwijzing maar één categorie staat genoemd?

Ja, dit kan als jouw organisatie een contract heeft voor meerdere percelen. Het is dan mogelijk om binnen het contract op en af te schalen. Voor opschalen is altijd argumentatie nodig in het gezinsplan van aanpak en een akkoord van een gemandateerde verwijzer. Afschalen kan altijd.

Mag JGZ Almere bij verwijzingen afwijken van het normenkader?

JGZ Almere kan afwijken van het normenkader. Bijvoorbeeld door beargumenteerd te kiezen voor een langere periode of een groter volume. Als aanbieder krijg je een aanmeldformulier van JGZ Almere. Dat is het bewijs dat afwijken van normenkader akkoord is.  

 

Moet kortdurend verblijf plaatsvinden in Almere? 

Nee, maar we hechten er wel veel waarde aan dat hulpverlening plaatsvindt in de vertrouwde omgeving van de jeugdige (zie 1.6 in het programma van eisen).

Starten/stoppen met hulp en op- en afschalen

Binnen hoeveel tijd moet de hulpverlening starten?

In het programma van eisen staat de verplichting om binnen vijf werkdagen contact te hebben met het gezin en binnen tien werkdagen te starten met de hulpverlening.

Is er bij afschalen een nieuwe beschikking nodig?

Nee, beargumenteer in het gezinsplan van aanpak waarom er wordt afgeschaald.

Vindt er overdracht van verantwoordelijkheid plaats bij afschaling van behandeling naar begeleiding?

Als een behandeltraject in perceel 2 of 3 stopt en de begeleiding doorgaat of aansluitend start, dan kan de verantwoordelijkheid worden overgedragen aan de uitvoerende partij van de begeleiding. Deze partij moet wel een contract voor begeleiding hebben met de gemeente Almere.

Is er een aparte beschikking nodig voor overbruggende begeleiding voorafgaand aan een behandeltraject?

Bij behandeling psychiatrie of lichte verstandelijke beperking geldt: waar nodig is er begeleiding mogelijk wordt aanvullend of als wachtlijstoverbrugging. Hier is geen aparte beschikking voor nodig.

Is er een nieuwe beschikking nodig bij een verlenging?

Nee, beargumenteer in het gezinsplan van aanpak waarom een verlenging noodzakelijk is. Het normenkader schrijft voor wat de tijdsnormen en -periodes zijn.

Is er een nieuwe beschikking nodig bij opschaling?

Nee, beargumenteer is het gezinsplan van aanpak waarom een zwaardere vorm van jeugdhulp of een groter volume nodig is dan staat beschreven in het normenkader. Er is een akkoord van de verwijzer nodig per mail of brief. Zonder een plan van aanpak  of hulpverleningsplan is geen aanpassing of verlenging van de jeugdhulp mogelijk. De beoordeling van het plan van aanpak/hulpverleningsplan ligt bij JGZ Almere.

Is er een nieuwe beschikking nodig om naast behandeling psychiatrie ook begeleiding in te zetten?

Nee, het is mogelijk om zelf begeleiding in te zetten. Dit geldt voor lokaal gecontracteerde aanbieders.

Hoe loopt het proces van op- en afschalen bij regionaal gecontracteerde aanbieders van jeugd-ggz? 

Voor regionale aanbieders die geen lokaal contact hebben is er een verwijzing nodig van de gemandateerde verwijzer naar de uitvoerende aanbieder.

Kwaliteit en monitoring

Wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit bij hoofd- en onderaanneming?

De hoofdaannemer is aanspreekbaar en verantwoordelijk

Ben ik als aanbieder verplicht data aan te leveren over de outcome-indicatoren? 

 Ja, dit staat in het programma van eisen.

Declareren en factureren

Kortdurend verblijf begeleiding is maximaal drie etmalen per week. Is dit een jaargemiddelde of per keer? En hoe wordt omgegaan met vakantieperiodes?

Gedurende de geldigheidstermijn van de beschikking is het mogelijk om kortdurend verblijf flexibel in te zetten. Het is mogelijk om etmalen kortdurend verblijf 'op te sparen' voor bijvoorbeeld vakanties. Het is niet toegestaan om het totaal aantal etmalen te overschrijden dat volgens het normenkader/de verwijzing beschikbaar is.

Kan ik als onderaannemer van een gecontracteerde hoofdaannemer zelf declaraties indienen via het berichtenverkeer?

Nee, de hoofdaannemer declareert via het berichtenverkeer en de onderaannemer factureert bij de hoofdaannemer volgens de onderling gemaakte prijsafspraken.

Wat is het verschil tussen een hoofd-onderaannemersconstructie en een samenwerkingsafspraak?

Bij een hoofd-onderaannemersconstructie is de hoofdaannemer degene die de opdracht aanneemt en uitbesteedt. De hoofdaannemer is verantwoordelijk. Bij een samenwerkingsafspraak/-overeenkomst, hebben de samenwerkende partijen allebei een eigen contract.