Direct naar paginainhoud

Behandeling lvb

Behandeling met grondslag lichte verstandelijke beperking kan plaatsvinden: 

 • thuis bij de jeugdige (ook bij begeleid zelfstandig wonen) en/of op locatie en/of in een pleeggezin;
 • individueel en/of in groepsverband;

De behandeling wordt geboden door:

 • een multidisciplinair team bestaande uit een gezinshulpverlener met relevante post-hbo-opleiding (geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd) en een teamleider onder verantwoordelijkheid van een hoofdbehandelaar (een psychiater, orthopedagoog-generalist of gz-psycholoog geregistreerd bij de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen of het Nederlands Instituut van Psychologen).
 • een jeugdhulpinstelling met erkende deskundigheid op het gebied van orthopedagogische behandeling.

Behandeling in groepsverband omvat een aantal bijbehorende activiteiten, inclusief:

 • het informeren van ouders/opvoeders over de ontwikkelingen van de jeugdige;
 • het betrekken van ouders/opvoeders bij activiteiten van de jeugdige in de groep; 
 • het geven van tips en pedagogische adviezen over de omgang met de jeugdige;
 • het informeren van ouders/opvoeders over hoe zij geleerde vaardigheden thuis kunnen toepassen.

Behandeling in groepsverband vind plaats op de locatie van de aanbieder voor jeugdigen met ontwikkel- en opgroeiproblemen en/of problemen die samenhangen met hun beperking.

Aan behandeling groep specialistisch stelt de gemeente hogere kwaliteitseisen dan aan behandeling groep basis vanwege de zwaardere problemen van jeugdigen. In aanvulling op de eisen voor behandeling groep basis richt behandeling groep specialistisch zich op jeugdigen met ernstige ontwrichting van hun omgeving vanwege hun beperking. Verder geldt dat:

 • behandeling plaatsvindt in een geschikt therapeutisch klimaat, op basis van een deeltijdprogramma in een groep van zeven tot acht jeugdigen met twee geregistreerde beroepskrachten.
 • de behandeling aansluit op de schooltijden van het regulier of speciaal onderwijs.
 • er sprake is van een behandelperspectief (er zijn concrete en haalbare behandeldoelen).

Kaders en afspraken

Op deze vorm van hulp is de Jeugdwet van toepassing. Daarnaast geldt de lokale verordening jeugdhulp. Verder zijn er verschillende kaders en afspraken van toepassing. Bijvoorbeeld over een mogelijk beroep op de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet, het kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget, het woonplaatsbeginsel en verlengde jeugdhulp na de achttiende verjaardag. 

Routes en inhoud verwijzingen

Er zijn drie routes voor aanmeldingen/bepalingen/verwijzingen voor jeugdhulp zonder verblijf:

 • JGZ Almere gebruikt een aanmeldformulier dat de organisatie stuurt naar de gekozen aanbieder en naar de gemeente.
 • Gecertificeerde instellingen stellen een bepaling op die de organisatie stuurt naar de gekozen aanbieder en de jeugdige.
 • Huisartsen en medisch specialisten stellen een verwijzing op die zij sturen aan de gekozen aanbieder en de jeugdige. Verwijzing door een huisarts of andere medisch specialist is alleen mogelijk na consultatie van een (gedrags)deskundige van JGZ Almere of de betrokken gecertificeerde instelling. In het gezins- of ondersteuningsplan neemt de aanbieder een onderbouwing op voor dit type behandeling. 

De volgende onderwerpen komen altijd terug in de aanmelding/bepaling/verwijzing:

 • de specifieke vorm van jeugdhulp;
 • de noodzaak van de in te zetten jeugdhulp;
 • de ingangsdatum.

De aanmelding/bepaling/verwijzing bevat niet het aantal in te zetten uren hulp. Aanbieders hebben overzichten van het in te zetten aantal uren en de duur van beschikkingen. Als een aanbieder hiervan wil afwijken, dan beargumenteert hij dit in het gezinsplan van aanpak en laat dit goedkeuren door JGZ Almere. Een nieuwe verwijzing is hierbij niet noodzakelijk. De specifieke verwijzing wordt namelijk aspeciek beschikt, waardoor op- en afschalen zonder verwijzing mogelijk wordt.

Is de inzet bedoeld om de opvoedrelatie te versterken? Dan komt de beschikking op naam van de jeugdige. Zijn er meerdere kinderen? Dan ontvangt ieder kind voor wie individuele doelen zijn gesteld een eigen beschikking.

Welke doelen staan centraal?

Behandeling met grondslag lichte verstandelijke beperking is gericht op: 

 • het vergroten van de zelfredzaamheid van de jeugdige en de ouders/opvoeders in de thuissituatie en/of op school (bijvoorbeeld via therapie en/of psycho-educatie);
 • het leren omgaan met de consequenties van de verstandelijke beperking;
 • het versterken van de opvoedsituatie, zodat de opvoeding, de ontwikkeling en de veiligheid van de jeugdige gewaarborgd zijn;
 • het mogelijk maken dat de jeugdige kan (blijven) deelnemen aan het onderwijs;
 • het aanleren en verbeteren van vaardigheden en gedrag om verergering van de problemen en mogelijke uithuisplaatsing te voorkomen.

Zo nodig draagt het ook bij aan:

 • het verhelderen van de ernst van de beperking en de samenhang tussen eventuele psychosociale problemen, verslavingsproblemen of psychische stoornis en het formuleren van een plan;
 • het herstellen van de veiligheid (bij geconstateerde verwaarlozing en/of mishandeling);
 • interventie bij een crisissituatie voor maximaal 28 dagen volgens specifieke methoden (onder andere ambulante spoedhulp, Families First) ter voorkoming van uithuisplaatsing;
 • het verkorten van residentiĆ«le plaatsing (behandeling, crisisverblijf, (crisis)pleegzorg) en terugplaatsing naar het eigen gezin of netwerk met inzet van ambulante behandeling. Verblijft een jeugdige in een 24-uursvoorziening of pleeggezin? Dan is inzet van behandeling (en/of begeleiding en/of persoonlijke verzorging) mogelijk als aanvulling. Voorwaarde is dat de jeugdige (op basis van het gezins- of ondersteuningsplan) het perspectief heeft om weer in het eigen gezin of sociale netwerk te wonen. Behandeling (en/of begeleiding en/of persoonlijke verzorging) is ook mogelijk als nog moet worden onderzocht of wonen in het eigen gezin of netwerk een haalbaar perspectief is. De inzet van de aanvullende hulp vindt plaats in het gezin of netwerk van de jeugdige en heeft als doel:
  • het vervolgperspectief te verhelderen;
  • het (weer) gaan wonen in het eigen gezin of netwerk te bevorderen;
  • het verblijf in de 24-uursvoorziening of het pleeggezin te verkorten.

Voor welke jeugdigen is het?

Behandeling met grondslag lichte verstandelijke beperking is bedoeld voor jeugdigen met  een IQ vanaf 50 of een IQ van 70 tot 85 in combinatie een psychiatrische stoornis waarvoor behandeling via de jeugd-ggz niet mogelijk is of al is afgesloten. Er is sprake van een (vermoeden van een) verstandelijke beperking en daarbij meervoudige opgroei- en opvoedproblemen veroorzaakt door ernstige psychosociale problemen en/of verslavingsproblemen en/of een (ernstig vermoeden van een) psychische stoornis.

Jeugdigen met een psychiatrische stoornis die voorliggend is op de verstandelijk beperking komen niet in aanmerking voor behandeling met grondslag lichte verstandelijke beperking. Zij kunnen een beroep doen op behandeling met grondslag psychiatrie.

Aanvullend vervoer

Er is in uitzonderingssituaties vervoer mogelijk van en naar de locatie waar de hulp plaatsvindt. Dit kan alleen bij een medische of andere aanleiding die het vervoer noodzakelijk maakt.

Bij het beoordelen van de medische noodzaak is de mate van zelfredzaamheid bepalend: in hoeverre kunnen de ouders/opvoeders en/of het eigen netwerk het vervoer zelf regelen? Is dit niet het geval, dan is er een akkoord op de inzet van vervoer nodig van een (gedrags)deskundige van JGZ Almere of de betrokken gecertificeerde instelling.

Vervoer van en naar school betreft leerlingenvervoer. Dit is geen vorm van jeugdhulp via de Jeugdwet.

Geen behandeling in de klas

De inzet van behandeling in de klas behoort niet tot de mogelijkheden. Wel kan een aanbieder er vanuit pragmatische redenen voor kiezen de kind- en/of gezinsgerichte behandeling uit te voeren op school. Behandeldoelen mogen in dat geval geen betrekking hebben op het (kunnen) deelnemen aan onderwijs. De school is dan slechts de plek waar de behandeling plaatsvindt, maar is geen onderwerp van de behandeling.

Consultatielijn jeugd-ggz

Tekst blijft bijna overal hetzelfde. Voor wat betreft tab consultatielijn, hier kan de tekst als volgt worden:

Werk je als professional met Almeerse jeugdigen en hun ouders? Dan kun je voor consultatie met GGZ-expertise contact opnemen met GGZ Centraal- Fornhese, Molemann of Accare. Dit door te bellen met hun toegangsnummer.

Illustratie Almere skyline