Normenkader Jeugdhulp tijdens schooltijd

Normenkader inzet jeugdhulp aanvullend op onderwijsondersteuning (op school of op locatie aanbieder) vanuit contracten jeugdhulp zonder verblijf.

Er wordt mét ouders en jeugdigen samengewerkt en er wordt integraal samengewerkt door onderwijs en JGZ.

Normenkader

WatOnderwijsJeugdhulpOpmerkingenAf te geven verwijzing/ jeugdhulpbepaling/beschikking door gemandateerde verwijzers*
Kind ouder dan 4 jaarVolledig onderwijs (ingeschreven op school en indien van toepassing in bezit van TLV, Toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere)Indien nodig max. 3 uur begeleiding individueel basis per schoolweek. NB door vakanties worden uren gespaard. Deze kunnen ingezet worden gedurende schoolweken. Feitelijk is daarmee ca 4 uur per school week inzetbaar (dit is incl. indirecte tijd).Verwijzingen/jeugdhulpbepalingen/beschikkingen kunnen alleen worden afgegeven door de gemandateerde verwijzers (met inachtneming van de normenkaders).Max 3 uur begeleiding individueel basis per week max. voor de duur van het schooljaar). Verwijzing/ jeugdhulpbepaling/ beschikking met aanvangsdatum niet eerder dan start schooljaar en einddatum niet later dan einde schooljaar.
Kind jonger dan 4 jaarNog niet ingeschreven op een school en indien van toepassing nog geen TLV.100% met in achtneming van 6 (+4) weken zorgplichtVanaf 3 jaar en 9 maanden moet een leerling schriftelijk zijn aangemeld bij een school van voorkeur zodat periode van 6 weken + 4 weken onderzoek i.v.m. zorgplicht van de school kan starten om vanuit omschreven onderwijs ondersteuningsbehoefte samen met ouders een passende onderwijsplek te vinden. In de situatie dat een jeugdige 4 jaar is, maar nog niet aangemeld is op een school ontstaat er een uitzonderlijke situatie als er voor deze jeugdige een jeugdhulpvraag ontstaat tijdens schooltijd. Ouders zullen dan in 1e instantie hun kind alsnog moeten aanmelden voor een school. Hierbij kunnen zij ondersteund worden, bijvoorbeeld met inzet van MEE. Voor de hierop volgende periode van max. 6(+4) weken kan jeugdige nog geen beroep doen op ondersteuning vanuit het onderwijs en zal indien nodig het onderwijsperspectief vastgesteld moeten worden.**Jeugdhulp inzetbaar volgens het reguliere normenkader jeugdhulp zonder verblijf voor max. 10 weken (6 (+4)).
Kind ouder dan 4 jaarJeugdige met onderwijsperspectief en ingeschreven op school en indien van toepassing in bezit van TLV, maar kan nog niet naar school omdat er (nog) geen plaats is.Indien nodig max. 3 uur begeleiding individueel basis per schoolweek (NB door vakanties worden uren gespaard. Deze kunnen ingezet worden gedurende schoolweken. Feitelijk is daarmee ca 4 uur per school week inzetbaar (dit is incl. indirecte tijd). Max 3 uur begeleiding individueel basis per week max. voor de duur van het schooljaar). Verwijzing/ jeugdhulpbepaling/ beschikking met aanvangsdatum niet eerder dan start schooljaar en einddatum niet later dan einde schooljaar.
Kind ouder dan 4 jaar (dreigende) thuiszitterJeugdige gaat naar school, heeft indien van toepassing een TLV maar is thuiszitter of dreigt uit school weg te vallen en thuiszitter te worden.
Stappenplan verzuim (externe PDF) wordt toegepast.
 1. Max. half jaar combinatie van dagbesteding en/of begeleiding individueel en/of behandeling/diagnostiek individueel ter verheldering en ontwikkeling onderwijsperspectief. Na 3 maanden evaluatie gezamenlijk via ZAT/CVB met JGZ , en indien van toepassing leerplicht, plan maken wat er nodig is om weer naar school te gaan.
 2. Thuiswerkerstraject Eduvier- Triade Vitree.
 3. Kersenboom GGZ Centraal voor jonge kind (0-6) met ASS en communicatieproblematiek
 • Inzet jeugdhulp gericht op ontwikkeling, of behoud van onderwijsperspectief.
 • Afhankelijk van situatie inzet Jeugdhulp op school, thuis of locatie aanbieder, bij dreigende schooluitval inzet jeugdhulp altijd op locatie school met aanvullende inzet jeugdhulp. Inzet jeugdhulp altijd in afstemming met JGZ.
 • Regie bij het onderwijs.
 1. Maximaal half jaar; afhankelijk van hun leeftijd en draagkracht, 3 (6 dagdelen) tot max 5 dagen (9 dagdelen) per week Begeleiding Groep (Specialistisch) eventueel aangevuld met max. 2 uur per week Behandeling Individueel Basis of 2 uur Behandeling Specialistisch Psychiatrie (zie NB) per week en maximaal 4 uur Begeleiding Individueel Specialistisch per week voor inzet thuissituatie Of dagdelen naar rato als kind deels naar school kan.
 2. Max 3 uur begeleiding individueel specialistisch per week max. voor de duur van het schooljaar). Verwijzing/ jeugdhulpbepaling/ beschikking met aanvangsdatum niet eerder dan start schooljaar en einddatum niet later dan einde schooljaar.
 3. Verwijzing naar GGZ Centraal Fornhese***
Kind ouder dan 5 jaar met tijdelijke ontheffing van de leerplichtJeugdige heeft tijdelijke ontheffing van de leerplicht 
 • Inzet jeugdhulp gericht op ontwikkeling, van onderwijsperspectief.
 • Inzet jeugdhulp altijd in afstemming met JGZ en leerplicht.
 • Locatie jeugdhulpaanbieder
 • Regie bij de jeugdhulp
Maximaal half jaar; afhankelijk van hun leeftijd en draagkracht, 3 (6 dagdelen) tot max 5 dagen (9 dagdelen) per week Begeleiding Groep (Specialistisch) eventueel aangevuld met max. 2 uur per week Behandeling Individueel Basis of 2 uur Behandeling Specialistisch Psychiatrie (zie NB) per week en maximaal 4 uur Begeleiding Individueel Specialistisch per week voor inzet thuissituatie. ***
Kind ouder dan 4 jaar voorheen (dreigende) thuiszitter en Kind ouder dan 5 jaar voorheen met tijdelijke ontheffing van de leerplichtJeugdige gaat weer “Op weg naar school”, en staat (weer) ingeschreven op school en is indien van toepassing in bezit van TLVOp weg naar school nadat onderwijsperspectief is behouden voor (dreigende) thuiszitters en leerlingen met ontheffing waarvan is vastgesteld en duidelijk is dat er (weer) onderwijsperspectief is.“Op weg naar school” op locatie onderwijs met aanvullende inzet jeugdhulp.Tijdelijk voor 1e half jaar maximaal 2,5 dag (5 dagdelen) Begeleiding Groep (Specialistisch) of 9 uur Begeleiding Individueel Basis per week en voor het 2e halfjaar max. 1 dag (2 dagdelen) Begeleiding Groep (Specialistisch) of 5 uur Begeleiding Individueel Basis
Kind ouder dan 4 jaar en tot 13 jaarJeugdige gaat naar school, zit op JOA (jeugdhulp Onderwijsarrangement)-groep en heeft een TLV.JOA groep, Tamboerijn, Triangel van Speciaal Basis onderwijs Bombardon en Kwekerij van Speciaal Onderwijs BongerdInzet jeugdhulp op locatie onderwijs middels JOA-financiering.Kind gaat tijdelijk zonder beschikking jeugdhulp volledig naar de combinatie groep van onderwijs en jeugdhulp locatie school. Jeugdhulp wordt gefinancierd via subsidie.
Ondersteuning thuis gaat op basis verwijzing/ jeugdhulpbepaling/beschikking door gemandateerde verwijzers.
Zie reikwijdte OJA en JOA
Kind ouder dan 4 jaar en tot 18 jaarJeugdige gaat naar OJA (Onderwijs jeugdhulp Arrangement)-school.OJA scholen: Speciaal Basis onderwijs Watertuin en Bombardon, Voortgezet onderwijs: OPDC(Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum) en Praktijk Onderwijs.Inzet jeugdhulp op locatie onderwijs middels OJA-financiering.Zie reikwijdte OJA en JOA
Kind ouder dan 4 jaar en tot 13 jaarJeugdige gaat voor maximaal 2 jaar naar Kolibrie in Soest en heeft een TLV12 uur begeleiding basis individueel per week. In schoolweken kan er dan meer dan 12 uur feitelijk gedeclareerd worden, gemiddeld zal dit ongeveer 16 uur in schoolweken zijn.
 • Toeleiding naar Kolibrie moet gezamenlijk met POA en JGZ Almere.
 • TLV wordt voor twee jaar afgegeven door SWV POA.
 • Er is een vaste contactpersoon bij JGZ Almere tbv Kolibrie.
 • Kolibrie heeft zich verplicht om jaarlijks in de Commissie voor de Begeleiding samen met JGZ en SWV POA de leerling te bespreken of zij teruggeplaatst kunnen worden of dat leerling aangewezen blijft op dit aanbod.
 • Als er vervoer nodig is dan moet dit geregeld worden met leerlingenvervoer (schoolse setting).
 • Als SAVE actief is dan hebben zij de regie
Verwijzing/jeugdhulpbepaling/beschikking door gemandateerde verwijzers jeugdhulp voor maximaal 24 maanden ****

Toelichting bij normenkader

* Met name voor inzet jeugdhulp op de stedelijke onderwijs voorzieningen geldt hierbij dat verwijzers zich bij voorkeur laten adviseren door Zorgoverleg van de school ZAT (Zorgadvies team) of CVB (Commissie van Begeleiding). Verwijzingen zijn inclusief indirecte tijd

** De school waar leerling is aangemeld moet na aanmelding beoordelen of leerling extra onderwijs ondersteuning nodig heeft, zie ook onderwijsgeschillen.nl. Deze situatie valt buiten alle kaders en uitvoeringsafspraken. Hierover zullen nog nadere afspraken gemaakt moeten worden (gemeente, JGZAlmere, SWV POA en Integrale Vroeghulp).

*** De verwijzingen voor behandeling zijn voor (dreigende) thuiszitters alleen mogelijk onder voorwaarde van interventie afspraak tussen aanbieder en gemeente. Op dit moment zijn er voor deze groep afspraken tussen gemeente en KBC(KinderBehandelcentrum) Triade Vitree (observatiegroep) en GGZ Centraal Fornhese (Kersenboom).

****  Als een kind ook thuis begeleiding nodig heeft na schooltijd en in vakanties dan moeten die uren opgeteld worden bij de 12 uur die voor Kolibrie zijn (in de beschikking Kolibrie zit namelijk alleen de begeleiding tijdens schooltijden, alles wat na schooltijd nodig is moet dus een aparte beschikking voor komen.

Schema reikwijdte OJA’s (Onderwijs Jeugdhulp arrangementen)

Onderstaand schema reikwijdte OJA’s (Onderwijs Jeugdhulp arrangementen) is ten behoeve van de JGZ Almere en andere gemandateerde verwijzers.

Wat valt onder de reikwijdte van de OJA (OJA) en waarvoor is aparte verwijzing nodig (V)?

SituatieWatertuinBombardon OJAOPDCPrO
begeleiding ouders/systeemVVVOJA
JGGZ*VVVV
jeugdige gaat nu niet naar OJA-school en stroomt ook niet terug naar onderwijsvoorzieningVVVV
(handelingsgerichte) diagnostiek (tenzij (een vermoeden van) psychiatrie voorliggend is))VVVOJA
kortdurend verblijfVVVOJA
deeltijdpleegzorg (max 3 etmalen pw)VVVV
groepsbegeleiding gedurende schooltijdOJAOJAOJAOJA
individuele begeleiding op schoolOJAOJAOJAOJA
individuele behandeling (LVB)VVVOJA
PGB (indien na onderzoek OJA niet in OJA blijkt onder te brengen)**VVVV
verblijf (residentieel/klinisch)VVVV
Begeleiding in thuissituatie na schooltijd thuis***VVVOJA
persoonlijke verzorging op schoolOJAOJAOJAOJA

Toelichting schema reikwijdte OJA's

JOA (Jeugdhulp Onderwijs Arrangementen, tijdelijk meer jeugdhulp in combinatie met onderwijs) zodat kinderen (weer) volledig aan onderwijs kunnen deelnemen ) groepen: de Kwekerij op de Bongerd, Tamboerijn en Triangel op de Bombardon:
-    Alle ondersteuning gedurende de schooltijd gericht op verblijf binnen school valt onder het JOA. 
-    Alle andere ondersteuning buiten schooltijd valt niet onder het JOA, dit mag op basis van beschikking.
-    Triangel: wel Verwijzing JGGZ
-    Tamboerijn géén verwijzing JGGZ

*GGZ vanaf 18 jaar valt onder de ZVW

**Als er al een PGB is voordat jeugdige naar school met OJA gaat dan kan deze voortgezet worden. Dit is echter wel aanleiding voor het OJA om een gesprek aan te gaan en samen met het gezin te onderzoeken of (een deel van) de begeleiding kan worden omgezet in begeleiding vanuit het OJA. Voor het gedeelte PGB dat blijft voortbestaan, kan men t.z.t. een verlenging aanvragen bij JGZ. Nieuw  in te zetten jeugdhulp in principe vanuit OJA.

***tenzij er sprake is van naschoolse dagbehandeling/ begeleiding op Bombardon of OPDC (dan wel OJA)  en voor leerlingen van groep 8 van Watertuin en Bombardon die na de vakantie naar het PRO gaan, verwijzing afgeven tot maximaal einde basisschool 1 augustus