Direct naar paginainhoud

Jeugdhulp tijdens schooltijd

De meeste jeugdigen in Almere gaan naar school en krijgen indien nodig soms extra onderwijsondersteuning vanuit de wet Passend Onderwijs. Aanvullend op de extra onderwijs ondersteuning kan het nodig zijn dat een jeugdige nog aanvullende jeugdhulp nodig heeft in de vorm van begeleiding om tot leren te kunnen (blijven) komen.

Voor de meeste jeugdigen is, indien nodig, inzet van maximaal 3 uur begeleiding individueel basis per week op school voldoende. Soms kan het zijn dat een jeugdige nog meer ondersteuning nodig vanuit de jeugdhulp heeft.  In het normenkader jeugdhulp onder schooltijd bij kopje kaders en normen staat gespecificeerd welke jeugdhulpproducten in welke volumes maximaal inzetbaar zijn tijdens schooltijd.

Op een aantal stedelijke onderwijsvoorzieningen (Speciaal basisonderwijs Bombardon en Watertuin , Voortgezet onderwijs Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum  en Praktijkonderwijs en groep Kwekerij van speciaal onderwijs Bongerd) wordt deze jeugdhulp ingezet zonder individuele beschikking (zie verder schema reikwijdte OJA onderaan normenkader jeugdhulp tijdens schooltijd) maar vanuit een integrale subsidie aan de jeugdhulpaanbieder.  Het Praktijkonderwijs biedt daarnaast ook ondersteuning in de thuissituatie.

Kaders en normen

Op deze vorm van hulp is de Jeugdwet van toepassing. Daarnaast geldt de lokale verordening jeugdhulp. Verder zijn de volgende kaders en normen van belang:

Welke doelen staan centraal?

Jeugdhulp tijdens schooltijd is gericht op:

  • Het naar school kunnen blijven gaan
  • (Weer) naar school kunnen gaan

Voor welke jeugdigen is het?

Voor alle jeugdigen vanaf 4 jaar die extra hulp nodig hebben om (weer) goed mee te kunnen doen op school. Bijvoorbeeld door problemen thuis, gedragsproblemen, moeite met het uitvoeren van schoolse taken (gebrek aan concentratie, motivatie of zelfvertrouwen, niet goed kunnen plannen en organiseren) of een psychiatrische stoornis.

Hoe verloopt de toegang?

Heb je in je eigen werk te maken met jeugdigen/gezinnen die behoefte hebben aan jeugdhulp tijdens schooltijd? Vraag dan waar een jeugdige naar school gaat. Gaat het om een school MET een onderwijs-jeugdhulparrangement (Bombardon, Watertuin, OPDC, Praktijk onderwijs of groep Kwekerij van de Bongerd), verwijs de ouders/opvoeders dan door naar de school. Via die route is er geen beschikking nodig.

Gaat het om een school ZONDER een onderwijs-jeugdhulparrangement? Dan verloopt de inzet van jeugdhulp via de reguliere routes, zoals beschreven onder ‘Hoe verloopt de toegang?’ bij de verschillende vormen van jeugdhulp. Bij voorkeur via bespreking van zorgoverleg op school in aanwezigheid van JGZ Almere.

Hebben de ouders/opvoeders een hulpvraag die niet direct met opvoeden te maken heeft (bijvoorbeeld over financiële problemen of laaggeletterdheid)? Dan kunnen ze terecht bij het wijkteam. De wijkwerkers denken mee en stemmen af met de jeugdhulpaanbieder(s).

Illustratie Almere skyline